Zaproszenie do składania ofertul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 15 w Augustowie

Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie z upoważnienia Zarządu Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 15 w Augustowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie docieplenia i remontu budynku wielorodzinnego przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 15 w Augustowie.
Oferta winna zawierać:
– szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z podaniem ceny netto i brutto sporządzony według
załączonych przedmiarów robót,
– okres udzielonej gwarancji, lecz nie krótszy niż 3 lata.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 kwietnia.2018 r. w sekretariacie Augustowskiego TBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie ul.Komunalna 2.
Termin wykonania robót do 31.10.2018 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod numerem 87 643
28 31 wew. 14.

 

Wszystkie załączniki spakowane