Zaproszenie do składania ofertul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 15 w Augustowie

Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie z upoważnienia Zarządu Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 15 w Augustowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie docieplenia i remontu budynku wielorodzinnego przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 15 w Augustowie.
Oferta winna zawierać:
– szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z podaniem ceny netto i brutto sporządzony według
załączonych przedmiarów robót,
– okres udzielonej gwarancji, lecz nie krótszy niż 3 lata.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 kwietnia.2018 r. w sekretariacie Augustowskiego TBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie ul.Komunalna 2.
Termin wykonania robót do 31.10.2018 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod numerem 87 643
28 31 wew. 14.

 

Wszystkie załączniki spakowane

 

 

 

Post Media Link

admin