Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. ul. Komunalna 2, 16-300 Augustów

Numer identyfikacyjny REGON: 79050543200000

Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu: sekretariat@kodrem.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz: budownictwo@kodrem.pl

Telefon kontaktowy: 876432831

Data: 2021-03-18

Miejscowość: Augustów

Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo: WOJ. PODLASKIE

Powiat: Powiat augustowski

Gmina: Augustów (gmina miejska)


Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 1

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

 1. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej


Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 0 Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron: 1 Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej www.kodrem.pl Zgodność z UdC [ X ] Niezgodna

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

[ X ] TAK [ X ] TAK

[ X ] TAK

[ X ] NIE [ X ] NIE

[ X ] NIE [ X ] NIE [ X ] NIE

 1. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 1

 1. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
  1. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] NIE

[ X ] NIE

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE


Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[ X ] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] NIE

Opublikowano: 2021-04-01 07:41 (admin)