Rodo


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KODREM”  Sp. z o.o. informuje,  iż

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KODREM” z o.o. (ul. Komunalna 2, 16-300 Augustów).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez e-mail: kadry@kodrem.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • złożenia deklaracji o przystąpieniu do partycypacji w kosztach budowy wynajmowanego lokalu,
 • zawarcia z Augustowskim TBS „KODREM” Sp. z o. o. umowy partycypacyjnej i innych dokumentów związanych z jej zawarciem,
 • zawarcia z Augustowskim TBS „KODREM” Sp. z o. o. umowy najmu lokalu mieszkalnego
  i użytkowego, garażu, dzierżawy terenu oraz  i  w celu realizacji postanowień  umownych (złożenia  innych dokumentów związanych z jej zawarciem),
 • rozliczenia czynszu najmu, dzierżawy i innych opłat związanych z najmem ww. lokali oraz egzekucji sadowej i komorniczej związanej z ww. opłatami wynikającymi z zawartych z Augustowskim TBS „KODREM”  Sp. z o. o. umów,
 • zarzadzania częściami wspólnymi nieruchomości należących do Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Augustowski TBS „KODREM” Sp. z o. o. na zlecenie i w oparciu
  o zawarte umowy o zarządzanie, w tym rozliczanie i egzekucja należności wynikających
  z ww. umów,
 • zarządzania lokalami należącymi do zasobów gminy zarządzanych przez Augustowskie TBS ”KODREM” Sp. z o.o. na zlecenie i w oparciu o powierzenie gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Augustów,
 • zarządzania targowiskiem miejskim na podstawie zawartej umowy dzierżawy z Gminą Miasto Augustów.
 • zgłaszania konieczności usuwania awarii, w zakresie niezbędnym do jej usunięcia.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w zakresie niezbędnym
  do realizacji celów.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym.
Opublikowano: 2020-12-10 13:33 (admin)