Zasady najmu


  1. Spółka może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:

a) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości

b) dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:

  • o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym
  • o 80% w dwu osobowym gospodarstwie domowym
  • o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.
  1. Spółka może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w którym znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.
  2. Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenia prasowe, termin składania wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych.
  3. Wnioski o wynajęcie mieszkań składane w Spółce są rozpatrywane przez 4 osobową Komisję w skład, której wchodzą 3 przedstawiciele Gminy i 1 przedstawiciel Spółki. Członkami komisji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki. Po rozpatrzeniu wniosków Komisja sporządza listę osób, z którymi zostanie zawarta umowa najmu po wybudowaniu lokali mieszkalnych.
  4. Ewentualne odwołania od decyzji Komisji rozpatruje Rada Nadzorcza Spółki. Decyzje Rady Nadzorczej są ostateczne.
  5. Pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swoich pracowników, a także inne osoby prawne mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać ze Spółką umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań. Umowa, o której mowa powyżej określi sposób rozliczeń z tytułu partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych.
  6. Przy ocenie warunków mieszkalnych wnioskodawcy i określenia pierwszeństwa osób z którymi zostanie zawarta umowa najmu Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

a) wskazanie przez partycypantów

b) przebywanie w lokalach nie nadających się na stały pobyt ludzi

c) zamieszkiwanie w budynkach, w których w trybie przepisów o państwowym nadzorze budowlanym stwierdzony został stan zagrożenia życia lub zdrowia

d) zamieszkiwanie w budynkach lub lokalach przeznaczonych do rozbiórki z powodu złego stanu technicznego lub w związku z planowaną inwestycją albo remontem kapitalnym

e) zamieszkiwanie w budynkach stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych na podstawie decyzji o przydziale

f) zamieszkiwanie dotychczas w lokalach gdzie na jedną osobę przypada mniej niż 5 m.kw. powierzchni mieszkalnej

g) zwolnienie lokalu komunalnego lub miejsca na liście oczekujących na lokal komunalny

h) ilość zakwalifikowanych wnioskodawców do umieszczenia na liście w celu zawarcia umowy najmu w danym roku uzależniona będzie od możliwości zaspakajania potrzeb mieszkaniowych przez Spółkę.

9.1. Najemca zobowiązany jest informować Spółkę niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Na żądanie Spółki najemca lub osoba ubiegająca się o najem zobowiązana jest do przedstawienia zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez siebie oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.
9.2. W razie:
a)  złożenia przez najemcę oświadczeń niezgodnych z prawdą, Spółka wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia i jest on zobowiązany płacić Spółce miesięcznie odszkodowanie w wysokości 200% czynszu miesięcznego jaki płaciłby, gdyby umowa nie została rozwiązana
b)  gdy najemca wskaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Spółka może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu i zastosować czynsz wolny
10.1.  Umowa najmu lokalu zawierana przez Spółkę może przewidywać obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu w dniu opróżnienia lokalu. Maksymalną wysokość kaucji, tryb jej wnoszenia oraz tryb i warunki zwrotu regulują właściwe przepisy.
10.2.  W razie opróżnienia lokalu i uregulowania należności z tytułu najmu kaucja podlega zwrotowi w wysokości odpowiadającej iloczynowi wskaźnika procentowego ustalonego zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu i wartości odtworzeniowej lokalu w dniu opróżnienia lokalu.

Opublikowano: 2020-12-11 22:06 (admin)