Przetarg - Komunalna


Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego KODREM Sp. z o. o. , zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (w trybie podstawowym bez negocjacji)o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) –dalej zwaną ustawą Pzp na roboty budowlane realizowane dla zadania pn.: ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Komunalnej w Augustowie".

Dokumentacja techniczna do pobrania w odnośnikach poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja warunków zamówienia z załącznikami
Projekt

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1

Wyjaśnienia i modyfikacje SWZ - nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2

Wyjaśnienia i modyfikacje SWZ nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze Wykonawcy

Ogłoszenie o wyniku

Opublikowano: 2023-06-13 12:44 (jrakus)