Apel do Właścicieli Czworonogów !


Drodzy Mieszkańcy,

Niedostateczna opieka ze strony właścicieli zwierząt domowych - głównie psów budzi niepokój wśród wielu mieszkańców naszych zasobów.

Niewłaściwa opieka nad zwierzętami przejawia się głównie w puszczaniu zwierząt, bez kagańców, bez dozoru ze strony właścicieli oraz w przyzwalaniu na zanieczyszczenie miejsc użyteczności publicznej odchodami zwierzęcymi.

Posiadacze zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimi stałego i skutecznego nadzoru. Niedopuszczalne jest puszczanie psów bez możliwości ich kontroli oraz bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna czworonoga.

Przypominamy, iż posiadanie psa, szczególnie w mieście, wiąże się z wieloma dodatkowymi obowiązkami.

Z punktu widzenia zarządcy nieruchomości, podstawowym obowiązkiem właścicieli psów, jest sprzątanie po swoich pupilach. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale jest to obowiązek wynikający z zapisów prawnych, a za jego nieprzestrzeganie zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidziany jest mandat karny.

Ponadto, zgodnie z § 17 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/299/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów, osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.

Nieczystości zwierząt należy umieszczać w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne lub w pojemnikach przeznaczonych specjalnie do tego celu. Każda osoba podczas spaceru z psem powinna być zaopatrzona w woreczek bądź papierową torebkę, aby móc niezwłocznie posprzątać jego odchody.

Za szkody wyrządzone przez psa właściciel czworonoga ponosi odpowiedzialność na drodze cywilno-prawnej.

Nasze osiedle – to nasze wspólne podwórko , szanujmy je i dbajmy o nie!

Wizualizacja-tresci-tabliczki-Posprzataj-po-swoim-psie.png
Opublikowano: 2024-05-15 11:51 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta