Informacja o dodatkach mieszkaniowych.


Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, który ma na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu.
Jeżeli zostaną spełnione wszystkie kryteria ustawy o dodatkach mieszkaniowych wówczas organ gminy wydaje decyzję administracyjną przyznającą dofinansowanie na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Od 2024 r. obowiązują nowe progi dochodowe dla dodatku mieszkaniowego, a co za tym idzie uprawnionych do niego jest większa liczba osób.

  • Są dwa progi - dla osób samotnych i rodzin. Są one zależne od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
  • Przekroczenie progów dochodowych powoduje zmniejszenie wysokości dodatku mieszkaniowego. Nie zabiera jednak prawa do dodatku.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić trzy warunki:

1) Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  1. najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
  2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu,
  3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

2) Powierzchnia mieszkania powinna spełniać określone kryteria.

Maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu, która uprawnia do korzystania z dodatku mieszkaniowego nie może
przekraczać:

- dla jednej osoby do 45,50 m²,
- dla dwóch osób do 52,00 m²,
- dla trzech osób do 58,50 m²,
- dla czterech osób do 71,50 m²,
- dla pięciu osób do 84,50 m²,
- dla sześciu osób do 91,00 m². itd.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

1) domu pomocy społecznej,

2) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

3) schronisku dla nieletnich,

4) zakładzie poprawczym,

5) zakładzie karnym,

6) szkole, w tym w szkole wojskowej

jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

3) Spełnić odpowiednie kryterium dochodowe:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o którym mowa w art. 2 ust. 1, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40%,

2) wieloosobowym – 30%

– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem art. 6 ust. 8 i art. 7 ust. 6.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji, o której mowa w art. 2 ust. 3, albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie:

Dodatek mieszkaniowy

Źródło opracowania: https://www.mopsaugustow.naszops.pl/dodatki-mieszkaniowe-i-energetyczne

Opublikowano: 2024-04-19 07:30 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta