Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Szanowni Państwo,

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż właściciele nieruchomości (w tym: współwłaściciele, najemcy itp.) są zobowiązani do składania deklaracji oraz wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel/najemca nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Jednocześnie informujemy, iż Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowej deklaracji w przypadku zmiany stawki, gdyż o wysokości należnej opłaty zostaną poinformowani w formie pisemnej przez Zarządcę nieruchomości.

Przypominamy, iż od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:

  • 27 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w siedzibie ATBS "KODREM" Sp. z o.o., ul. Komunalna 2, 16-300 Augustów (pok. nr 18).

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać poprzez kontakt osobisty w siedzibie Spółki bądź telefoniczny pod numerem 87 643 28 31.

Deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowano: 2022-03-09 13:30 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta