Wspólnota Mieszkaniowa - koszty i opłaty.


Kto ustala stawki we Wspólnocie Mieszkaniowej ?

Stawki poszczególnych opłat we Wspólnocie Mieszkaniowej ustalane są poprzez uchwały, które wprowadzone są za pośrednictwem głosowania na zebraniu członków wspólnoty lub drogą indywidualnego zbierania podpisów od mieszkańców.

Aby dana stawka weszła w życie, uchwała musi zostać przegłosowana większością głosów właścicieli.

Nie jest więc tak, że miesięczny koszt danej usługi jest narzucony odgórnie przez np. Zarząd lub Administratora Nieruchomości.

Jak powstaje fundusz remontowy?

W uchwale o ustaleniu wysokości zaliczek, wspólnota określa także wysokość wpłat na fundusz remontowy. Przychody funduszu nie wydane w danym roku stanowią przychód roku następnego, iż kapitał się kumuluje. Wspólnota może zasilać także fundusz przychodami z innych tytułów np. odsetek od lokat, odsetek od nieterminowych wpłat naliczanych właścicielom lokali którzy opóźniają się z wpłatami, może także przekazywać nadwyżki z innych tytułów (np. eksploatacji), po rozliczeniu danego roku - dokonać jednorazowe wpłaty na fundusz remontowy, zamiast zwracać je właścicielom lokali. Zawsze musi się to odbywać na podstawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej.

Fundusz remontowy obejmuje wyodrębnione środki pieniężne przeznaczone na remonty nieruchomości wspólnej. Wyodrębnienie może następować za pomocą specjalnego rachunku bankowego, czy też za pomocą konta księgowego. Środki gromadzone na funduszu remontowym nie podlegają rocznemu rozliczeniu (i np. zwrotowi w zakresie, w jakim wniesione składki przewyższyły koszty remontów w danym roku), lecz są gromadzone w sposób ciągły, celem finansowania pojawiających się potrzeb remontowych.

Czym są koszty eksploatacyjne?

Koszty eksploatacji zawierają: koszt wynagrodzenia zarządcy, koszt obsługi konserwatorskiej tj. obsługa zgłoszeń awarii i napraw konserwacyjnych, opłata za energię elektryczną wspólną, koszty obsługi bankowej, koszty przeglądów budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, utrzymanie porządku i czystości części wspólnych nieruchomości i terenu, ubezpieczenie nieruchomości, dzierżawa pojemników na odpady komunalne oraz wszelkie opłaty abonamentowe.

Zmiany ww. zaliczek zmieniają się na podstawie uchwały i obowiązują każdego właściciela.

Kto i na jakiej podstawie we Wspólnocie Mieszkaniowej decyduje o podnoszeniu zaliczek na media tj. podgrzanie wody oraz centralne ogrzewanie?

Decyzję o podnoszeniu zaliczek na media zużywane w lokalach indywidualnych, takie jak podgrzewanie wody oraz centralne ogrzewanie, podejmuje zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub zarządca nieruchomości. Takie kompetencje wynikają z zakresu tzw. czynności zarządu zwykłego.

Podnoszenie zaliczek na wymienione media może i powinno być uzasadnione takimi czynnikami jak: wzrost cen energii cieplnej, rosnące koszty stałe dostawy ciepła lub wzrost zapotrzebowania na dodatkową ilość energii cieplnej w nieruchomości.

Decyzje dotyczące podnoszenia zaliczek na media są zwykle podejmowane na podstawie analizy zużycia mediów za poprzednie okresy rozliczeniowe oraz na podstawie prognoz dotyczących przyszłego zużycia. Zarządzający nieruchomością ma obowiązek tak skalkulować zaliczki, aby wspólnota mogła bez przeszkód opłacać faktury od dostawców tych mediów jednocześnie nie gromadząc zbyt dużych i nieuzasadnionych nadwyżek finansowych.  

PODSUMOWUJĄC, ZMIANY ZALICZEK ORAZ STAWEK POSZCZEGÓLNYCH OPŁAT PODEJMOWANE SĄ W DRODZE GŁOSOWANIA NA ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ LUB DROGĄ INDYWIDUALNEGO ZBIERANIA PODPISÓW OD WŁAŚCICIELI.

Opracowano na podstawie: https://wspolnota.online/, https://strefa-mieszkanca.pl/

Opublikowano: 2024-04-18 12:56 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta