Zasady przeprowadzania remontu lokali komunalnych oraz socjalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Augustów.


Szanowni Najemcy,

Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. informuje, iż w przypadku zamiaru przeprowadzenia remontu lokalu komunalnego bądź socjalnego we własnym zakresie, każdy Najemca powinien wystąpić o wyrażenie pisemnej zgody od Zarządzającego na skalę planowanych robót.

Zasób mieszkaniowy na który składają się lokale komunalne oraz socjalne stanowią własność Gminy Miasta Augustów.

Oznacza to, że niezbędna jest zgoda Administratora budynku na wszelkie przeróbki, przebudowę oraz generalny remont przedmiotowego lokalu. Aby ją uzyskać, należy złożyć stosowny wniosek w celu opisania wszystkich planowanych zmian.

W związku z powyższym pierwszą podstawową kwestią jest ustalenie zakresu remontu. Prace polegające jedynie na odświeżeniu lokalu mieszkalnego tj. malowanie, tapetowanie ścian lub sufitów, drobne naprawy instalacyjne zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nie wymagają pisemnej zgody ze strony Zarządzającego.

W przypadku gdy zakres robót jest szerszy niż wskazany powyżej, niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgodę od Administratora budynku.

W tym celu należy złożyć stosowny wniosek, który można uzyskać w wersji papierowej w Siedzibie Spółki (pok. nr 18) bądź w wersji do pobrania w stopce artykułu.

Wniosek z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego powinien zawierać zakres planowanych robót z podaniem informacji których pomieszczeń dotyczy.

W przypadku ingerencji w ściany nośne lub działowe obowiązkowo należy dołączyć szkic lokalu z zaznaczeniem, których ścian dotyczy.

Prace remontowe należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców w porach nie kolidujących z Regulaminem porządku domowego, a osoba przeprowadzająca remont winna zadbać o porządek i czystość w częściach wspólnych budynku.

Remont mieszkania wiąże się z dużą ilością odpadów np. gruzu, tynku itp., które nie są klasyfikowane jako odpady komunalne, w związku z czym pod żadnym pozorem nie mogą trafiać do pojemników na śmieci.

Każdy Najemca lokalu mieszkalnego, który przeprowadza remont, zobowiązany jest do zamówienia we własnym zakresie oraz na własny koszt kontenera przeznaczonego do wywozu gruzu oraz innych materiałów pozostałych po remontach. Wywozem odpadów remontowych zajmują się firmy świadczące tego rodzaju usługi.

Istotną kwestią jest również wybór wykonawcy robót. Należy pamiętać, że instalacje wod.-kan., c.o. oraz elektryczne powinny być wykonywane przez specjalistów mających stosowne uprawnienia i wiedzę, a materiały budowlane użyte do remontu powinny być użyte zgodnie z ich przeznaczeniem i posiadać certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

Przypominamy, iż każdy Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku takie jak: klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

Planując prace remontowe, nie można zapominać o art. 6b Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, iż po stronie Najemcy leży obowiązek utrzymywania lokalu we właściwym stanie technicznym co oznacza, że obciążony jest naprawą i konserwacją:

  • podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych,
  • okien i drzwi,
  • wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą,
  • trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą,
  • osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej,
  • pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów,
  • etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku, gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana,
  • przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
  • innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez: malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów, jak również malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać poprzez kontakt osobisty w siedzibie Spółki bądź telefoniczny pod numerem 87 643 28 31.

Opublikowano: 2023-11-14 13:39 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta