Remont lokalu komunalnego.


Szanowni Mieszkańcy,

Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. informuje, iż w przypadku zamiaru remontu mieszkania, każdy najemca lokalu komunalnego powinien wystąpić o wyrażenie pisemnej zgody od Zarządzającego na zakres planowanych robót.

W związku z powyższym pierwszą podstawową kwestią na tym etapie jest ustalenie zakresu remontu, ponieważ prace polegające jedynie na odświeżeniu lokalu tj. gipsowanie, malowanie, tapetowanie ścian lub sufitów, drobne naprawy instalacyjne zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nie wymagają pisemnej zgody ze strony Zarządzającego.

W przypadku gdy zakres robót jest szerszy niż wskazany powyżej, należy uzyskać pisemną zgodę od Zarządzającego.

W tym celu należy złożyć wniosek, który dostępny jest w wersji papierowej w Siedzibie Spółki (pok. nr 18) bądź w wersji do pobrania w linku poniżej:

https://kodrem.pl/informacje/dla-najemcy/do-pobrania/wniosek-o-wyra%C5%BCenie-zgody-na-remont-lokalu-komunalnego/

Wniosek powinien zawierać zakres planowanych robót z podaniem informacji których pomieszczeń dotyczą.

W przypadku ingerencji w ściany nośne lub działowe obowiązkowo należy dołączyć szkic lokalu z zaznaczeniem, których ścian dotyczy.

Remont należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców w porach nie kolidujących z Regulaminem porządku domowego, a osoba przeprowadzająca remont winna zadbać o porządek i czystość w częściach wspólnych budynku.

Istotną kwestią jest także wybór wykonawcy robót. Należy pamiętać, że instalacje wod.-kan., c.o. oraz elektryczne winny być wykonywane przez specjalistów mających stosowne uprawnienia i wiedzę, a materiały budowlane użyte do remontu powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i posiadać certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać poprzez kontakt osobisty w siedzibie Spółki bądź telefoniczny pod numerem 87 643 28 31.

Opublikowano: 2021-09-20 07:24 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta